1. “Sự thật luôn luôn ít căng thẳng và tốn ít công sức ơn là cố bao che cho lời nói dối.” -John Reyes
2. “Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi.” – Voltaire

3. “Cái gì có lý là sự thật, và cái gì là sự thật sẽ có lý.” -Hegel
4. “Một nửa sự thật thường là điều dối trá to lớn.” – Benjamin Franklin
5. “Nếu anh bịt miệng sự thật và chôn nó xuống đất, nó sẽ lớn và ngưng tụ sức mạnh bùng nổ tới mức vào cái ngày mà nó mọc lên, nó sẽ thổi bay mọi thứ.” – Emile Zola
6. “Người không coi trọng sự thật trong những vấn đề tiểu tiết cũng không thể tin cậy được trong việc lớn.” – Albert Einstein
7.” Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại; nó còn bị xúc phạm bởi sự câm lặng.” – Henri Frederic Amiel
 – Sưu tầm –